Zásady ochrany osobných údajov | Elpéčko - Predaj vinylových LP platní, hudobných CD a Blu-ray filmov

⚠️⚠️ Zľava 10% na všetky LP. Aplikuje sa automaticky pri zadávaní objednávky. ⚠️⚠️

Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

platné pre webovú stránku www.elpecko.sk

Prečítajte si, prosím, pozorne nasledovné informácie, týkajúce sa vašich osobných údajov.

1. Spoločnosť Enigma High Fidelity s. r. o. so sídlom Dlhá ulica 2039/8, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 47447818, IČ DPH: SK2023860817, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vl.č. 25024/S, ako predávajúci a prevádzkovateľ webovej stránky www.elpecko.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“), spracováva v primeranom rozsahu údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy a na komunikáciu so zákazníkom, za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a na účely jeho oprávnených záujmov, s cieľom informovať svojich zákazníkov o novinkách a akciách, o ktorých predpokladá, že budú pre nich zaujímavé a prínosné a sú v súlade s ich preferenciami (priamy marketing). Prevádzkovateľ taktiež spracováva osobné údaje za účelom vedenia zákazníckeho účtu a na marketingové účely, avšak v týchto prípadoch sú osobné údaje spracovávané len na základe súhlasu udeleného od dotknutej osoby.

2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude so všetkými poskytnutými osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR, a to najmä so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon”) a Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Zároveň sa zaväzuje prijať primerané opatrenia zaručujúce bezpečnosť osobných údajov a ich ochranu pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním, náhodnou stratou, výmazom či poškodením osobných údajov.

3. Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy poskytnúť prevádzkovateľovi svoje meno a priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. V prípade, že kupujúci je právnickou osobou, je povinný za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy poskytnúť prevádzkovateľovi obchodné meno, adresu sídla, poštovú adresu, IČO, DIČ (IČ DPH), telefónne číslo a e-mailovú adresu. Bez uvedených údajov nie je možné kúpnu zmluvu uzatvoriť a zrealizovať objednávku.

4. Pri objednávkach tovaru s vybraným spôsobom platby vopred prostredníctvom bankového prevodu a taktiež pri reklamačných konaniach, prevádzkovateľ môže spracovávať aj údaje o čísle bankového účtu.

5. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že všetky získané osobné údaje považuje za dôverné a poskytne ich svojim sprostredkovateľom a iným príjemcom iba v nevyhnutnom rozsahu a len na nevyhnutnú dobu, a to výlučne za účelom technického zabezpečenia funkčnosti E-shopu a webovej stránky, realizácie objednávok a dodania tovaru, platieb a splnenia svojich zákonných povinností, za dodržania primeraných záruk ochrany práv dotknutých osôb.

6. Prevádzkovateľ uchováva poskytnuté osobné údaje len nevyhnutne potrebný čas. Pri spracovávaní osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy sa osobné údaje uchovávajú až po dobu 10 rokov v zmysle príslušných právnych predpisov. Ak sa osobné údaje spracovávajú na základe súhlasu dotknutej osoby, tento súhlas trvá po dobu nasledujúcich 3 rokov.

7. Prevádzkovateľ okrem údajov uvedených v bodoch 4. a 5. spracováva aj údaje, na základe ktorých nie je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu, ako sú online identifikátory - IP adresy, pixel tags, cookies a pod. Tieto informácie sú zhromažďované za účelom zlepšovania kvality poskytovaných služieb, vyhodnocovania úrovne využívania webovej stránky, zabezpečenia dostatočnej funkcionality stránky, a taktiež pomáhajú s jej administráciou a pri diagnostikovaní prípadných problémov s webovými servermi.

8. V prípade záujmu o elektronické zasielanie promo materiálov (newslettra) a udelenia súhlasu so spracovávaním osobných údajov na tento konkrétny účel, budú osobné údaje ako meno a e-mailová adresa využívané na zasielanie reklamných, propagačných a marketingových materiálov týkajúcich sa produktov, služieb a akcií prevádzkovateľa, ako aj tretích strán. Tieto údaje sa prevádzkovateľ zaväzuje využívať maximálne po dobu troch rokov odo dňa ich poskytnutia zo strany dotknutej osoby.

9. Prevádzkovateľ dbá na to, aby osobné údaje boli poskytnuté do tretích krajín len v nevyhnutnej miere. V súvislosti so službou MailChimp, ktorá slúži na hromadné rozposielanie e-mailov a marketingových ponúk, sú osobné údaje v obmedzenom rozsahu poskytované sprostredkovateľovi so sídlom v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť prevádzkujúca túto službu - The Rocket Science Group LLC je zároveň súčasťou tzv. EU – US Privacy Shield (Rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti).

10. Výslovne a dobrovoľne udelený súhlas s elektronickým zasielaním promo materiálov (newslettra) a spracovávaním osobných údajov za týmto účelom, príp. akýmkoľvek iným konkrétnym účelom však môže každá dotknutá osoba kedykoľvek odvolať odoslaním e-mailu na adresu prevádzkovateľa: obchod@elpecko.sk

11. Registráciou a vytvorením zákazníckeho účtu na webovej stránke www.enigma-audio.sk dotknutá osoba udeľuje dobrovoľne súhlas prevádzkovateľovi na spracovávanie osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, poštová a fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, pričom tieto údaje bude prevádzkovateľ využívať pre účely vybavovania objednávok, poskytovania zliav a bonusov na nákupy v E-shope prevádzkovateľa. Všetky údaje môže dotknutá osoba po zadaní prihlasovacích údajov kedykoľvek meniť a aktualizovať. Registráciu je možné kedykoľvek zrušiť formou odoslania e-mailu na adresu prevádzkovateľa: obchod@elpecko.sk, na základe čoho bude zákaznícky účet zrušený a osobné údaje budú vymazané, a to najneskôr do 10 dní od doručenia žiadosti o zrušenie registrácie.

12. Dotknutá osoba má právo:

 • získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje týkajúce sa jej osoby,
 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom,
 • požadovať informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje týkajúce sa jej osoby (ak údaje neboli získané od dotknutej osoby),
 • požadovať od prevádzkovateľa opravu ako aj doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • požadovať od prevádzkovateľa, aby vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú (právo byť zabudnutý),
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila,
 • právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania,
 • podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona.

13. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú taktiež prístup jeho zamestnanci a príjemcovia, resp. zmluvní sprostredkovatelia ako sú kuriérske spoločnosti, poskytovatelia poštových služieb, poskytovalia IT služieb alebo externá účtovná firma. Všetci sú však viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa webshopu:

E-mail:  obchod@elpecko.sk

Tel. kontakt: +421 903 559 042

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Copyright © 2024 Enigma High Fidelity s.r.o. All rights reserved.
CrispyMedia - Digitálna agentúra, webové stránky, internetové obchody, riešenia na mieru